Användarverktyg

Webbverktyg


misc

Interna länkar:

Handledningen att ladda ner

Hela denna handledning i Word-format: handledning_-_beredning_m_m_-_20180914.doc

(Alla tidigare publicerade mallar m.m. har tagits bort.)

Förteckning över ändringar

(OBS! Datumet visar när ändringen gjordes i mitt originaldokument, inte här på yrkandeochgrund.se, där ändringarna typiskt sett sker senare.)

2009-10-06: 1 p3 ny

2009-10-07: ändringar i 1, samt 5.3 och 5.4 nya

2009-10-08: innehållsförteckning upprättas

2009-10-12:

- 1 p3 ny,

- 1 p9 ny,

- 1 p10 ny,

- 2.6 ny om gemensam ansökan om vårdnad m m,

- 2.9, tog bort felaktigt exempel med dödsbo,

- 2.13 nytt om ersättningsgaranti,

- 3.2 nytt om brist i både domsrätt och forum,

- 3.4.3 justering om delg till svdn,

- 4.3 justering i st1 om sammanställning

2009-10-13: 2.10 om ränta, 5.5 kvittning samt kommentar i 4.1

2009-10-15: 2.13 om praxis vid handräckning

2009-10-31: nytt 4.1 med kort om delgivning

2009-11-06:

- redigerat avsnitt 5.5 om kvittning

- diverse korshänvisningar om forum

- mål om parkeringsavgift tillagd i 2.6

- klargör att Gärde menar att bostadsrätt är fastighetsforum

2009-11-09: redigerat avsnitt 4.1 om delgivning

2009-11-10: notis om partssuccession i 2.9

2009-11-16:

- va-nämnden tillagd i 2.6

- förvaltningsmyndighets fordringar tillagd i 2.6

2009-11-25: redigering av forum 2.6, särskild grupp för specialdomstolar

2009-12-01: klargörande av 2.6 beträffande dispositivt forum och RB 10:18

2009-12-18:

- redigering partsställning (2.9) vid klander av arvskifte

- tillägg i måltyp (2.13) om färg på akt och rättegångsbalksärenden

2010-01-04:

- diverse förtydliganden i avsnitt 3.4

- i 2.1, Inskrivningsärenden numera avd 4 isf 2

2010-01-05:

- klargöranden i 2.8 om klanderfrister, beträffande ex officio eller inte

- smärre justeringar i 3.5

- hyres- och arrendenämnd samt miljödomstol tillagda i 2.6

- uppdaterade länk till DV:s handböcker

- tillägg i 2.9 om återvinning i konkurs

- flertalet smärre språkliga justeringar

2010-01-12: justeringar i 2.10 angående RB 18:8a st 6 och fastställelseyrkanden

2010-01-25: tillägg domsrätt vid återvinning i konkurs

2010-03-10:

- redigering angående yrkande om rättegångskostnad i 2.10

- utvecklat angående part i konkurs i 2.9

- partsbehörighet och processbehörighet i 2.9 samt anmärkning i 2.2 och 2.3

2010-03-15:

- mindre redigering i 3.1

- tillägg om inhibition utan kommunicering vid synnerlig brådska i 3.5

- tillägg att värdering är sakkunnig i 4.4

2010-03-18:

- tillägg om partsställning i associationsrättsliga mål, 2.9

- tillägg om yrkande för annans räkning, 2.10

2010-03-19: nytt avsnitt 4.3 om tredskodom vid uteblivet svaromål

2010-03-29: tillägg i avsnitt 3 om taleändring och förbudet mot reformatio in pejus vid återvinning av utslag och tredskodom

2010-04-04: några mindre justeringar i 2.6

2010-05-27:

- tillägg i 2.2 om fullmakt vid KFM

- den särskilda lathunden för forum juridiska personer Sthlm har inlemmats i 2.6

2010-06-29: lagt till RH 1999:6 angående forum i vårdnadsmål

2010-08-23:

- lathund domsrätt vid äktenskapsskillnad i 2.5

- lagt till FT 15895-09 i 2.13

2010-09-22: tillägg i 2.9 rörande rätt företrädare vid skadeståndstalan mot staten

2010-10-20: tillägg om processbehörighet i 2.9

2010-11-21:

- tillägg om ändring av talan, särskild vid återvinning, i 2.10

- till i 3.4.1 in fine om att förenklad delgivning inte kan användas i visst fall

- ny text i avsnitt 2.11: Grund (från Bilaga I)

- nytt avsnitt 4,6: Bevisning och bevisuppgifter (från Bilaga I)

- ett otal mindre ändringar, här och var

2010-11-22: skrivit avsnitt 5.1

2011-01-12: tillägg om särskilda situationer i 2.8

2011-01-18:

- hänvisning i (nya) 4.6 till separat handledning om sammanställningar,

- mindre justering i 5.5 ang. tidpunkt för avräkning

2011-05-06: tidsfristen vid klander av testamente är visst ett rättegångshinder, inte saken

2011-08-17: nytt avsnitt 5.6

2011-10-06: tillägg i 2.5 och 2.6 om domsrättsregler som även är forumregler

2011-10-10:

- 2.6 om RB 10:1, 10:15 och Fitger,

- 5.4 om FB 6:21-ärende,

- genomgående i avsnitt 2, 3 och 4 pga. ny delgivningslag

2011-11-04: tillägg om forum vid klander av konkursförvaltarens slutredovisning i 2.6

2012-01-31:

- tillägg i 2.10 om rätt till ränta på inkassokostnad m.m.

- tillägg i 2.6 om RB 10:1 och 10:15 vid årsskiften

- tillägg i 2.5 m.a.a. NJA 2011 s 499 och 507

2012-02-28: rättat felaktig RB-hänvisning i 2.6 (rätteligen 10:21, inte 10:20)

2012-03-02:

- justering i 2.6 att tingsrätt numera handlägger arrendetvister,

- att mark- och miljödomstolar handlägger fastighetsmål enligt MB 21 kap, i stället för fastighetsdomstol enligt MB 20 kap, och

- justering av RB 34:2 till 34:2-3

- (sent infört) tillägg i 2.5 att Bryssel I gäller även i Danmark

2012-05-09: justering i 2.10 rörande fastställande att betalning ska utgå ur egendom med särskild förmånsrätt

2012-05-16:

- Två nya stycken om avliden person i 2.9

- Anmärkte NJA 2011 s. 306 beträffande part i konkurs i 2.9

- Tillägg rörande konsekvenser vid brister i partsställningen i 2.9 in fine

2012-12-11: tillägg i 2.10 om uppräkning av vissa belopp enligt lag

2013-03-06: uppdaterade länk till sök domstol på domstol.se (2.6)

2013-03-27: Om partsställning vid ogiltighet och klander av testamente, 2.9

2013-04-18:

- tillägg i 4.3 om skäl vid 44:7 b och rättegångskostnader

- tillägg i 2.13 om FT-mål och kvittningsyrkande m.m.

2013-04-23:

- tillägg i 2.6 att HB/KB inte har säte, samt intern hänvisning

- anger underhållsförordningen i 2.5, samt klargör att det finns flera Luganokonventioner

- tillägg i 2.10 pga. ändringar i lagen om ersättning för inkassokostnader

- tillägg i 2.8 om bevisprövning vid frister från delgivning, lagt till klander av konkursförvaltares slutredovisning, samt intern hänvisning i texten

- tillägg i 2.4 att inlagor per e-post i regel godtas

- tillägg i 2.6 om Fitger 10:20a om överlämning till myndighet

- tillägg i 2.6 om personer med skyddad personuppgift

- tillägg i 2.5 om Chateau D’Or som nu avgjorts i HD

2013-08-21: tillägg i 4.3 att t.ex. inkassokrav sällan omfattas av skriftligt fordringsbevis

2013-09-04: vissa förtydliganden i 2.6 rörande exklusivt forum (*-märkta förklaras i ingressen), att gem.ans. är exkl.forum, samt att vid underhållsbidrag domsrätt kan ge forum

2013-09-23: Tillägg i 4.7 om NJA 2006 s 520

2013-10-07: Tillägg i 4.7 om RB 36:7 st 2

2014-01-17: Justeringar i 4.7

2014-05-22:

- ändring i 2.10 om rgk, höjt belopp för ombudsarvode vid KFM

- ändring i 2.1 om nivå på ansökningsavgift samt nytt om tilläggsavgift efter KFM

- ändring i 3.4.3 in fine, ej möjligt att undanröja egen t-dom, även om den är felaktig

- tillägg i 2.6 om fastställande av faderskap då soc inte för talan, då ej exklusiv

- klargöra i 2.4 och 3.4 att, vid KFM-mål, det räcker att antingen överlskrift eller BFans är underskrivna i original, eftersom de tillsammans motsv stgans (60§ i BFL)

- 2.2 och Fitger/hovrätts diffusa skäl för att inte avvisa m.m.

- 2.2 och 2.9, NJA 2012 s. 328 om fullmakts giltighet vid likvidaton, minns vid konkurs på ansökan av likvidator efter tvångslikvidation

- tillägg i 2.6 att NJA 2013 s. 413 ändrar NJA 1991 s 363!

2014-06-05:

- tillägg i 2.1 om 61a § BFL om tilläggsavgift

- tillägg i 2.5 om 1996 års Haagkonvention och lagen (2012:318) därom

- tillägg i 4.7 att suppleant för styL ska höras under sf, dvs partsförhör, inte vittne

2014-08-20: ändringar i 2.1; rubriken, tillägg om återbetalning av avgift, samt om ej avgift vid ärenden

2014-09-15: lagt till synonyma begrepp rörande sekretess i 2.6

2014-09-22: avsnitt 2.5, Ö 4631-11 är NJA 2013 s. 31

2014-10-03: tillägg i 2.9 om avskriva återvinning o utslag står fast alternativt talan medges

2014-10-16: tillägg i 2.1 om FT till T ytterligare avgift inte ska utgå

2014-11-28: tillägg i 4.7 om sakkunniga i familjemål

2015-01-20: smärre klargörande i 3.4.4

2015-02-04: justeringar i 2.5 angående nya Bryssel I, samt erinran om info-blad (BIa art 26)

2015-05-27: klargörande i 2.6 om FB 3:7

2015-06-29: 2.6 om HD beslut om forum i vårdnadsmål m m om barn sekretess, Ö 5486-13

2015-10-20:

- nytt avsnitt 3.4.5 om Hantering av tilläggsavgift vid mål från KFM

- smärre tillägg pga därav i 3.4.1 och 3.4.2

- justerade rubriken till 2.1 på yrkandeochgrund eftersom den glömts uppdateras

2015-11-04:

- förtydligande i 2.6 om talan mot staten i visst fall, talan väckas direkt i HD m.m.

- i 2.6, Ö 5486-13 är NJA 2015 s. 218

2016-02-08: va-nämnden upphört, sådana mål numera till MMD

2016-10-19: - va-nämnden struken på annat ställe i 2.6 - ”tingsrätt” antas omfatta även specialtingsrätt såsom MMD och PMD

2016-10-26: nytt avsnitt 1

(2016-11 till 2017-12: Ett stycke HQ Bank-huf samt efterarbete tog all min tid.)

2018-08-31: Tillägg i 2.1 (stor tabell), 2.9 och 2.13 om ett eller flera mål och avgifter.

2018-09-05:

- Tillägg i 2.6 om 61 § BFL och om/vad man får tillfoga akten

- Tillägg i 2.16 om lathund från Till minnet av Södra Roslags tingsrätt

- Tillägg i 2.8 att klanderfrist vid bodelning gäller även för svaranden/genkäranden

- Förtydligande i 2.6 att man vid 2007-års forumlag söker på sätet/kommunen i det sist angivna fallet

- Tillägg i 2.6, kort om forum vid ansökan om erkännande eller verkställbarhet enligt Bryssel II-förordningen m.m.

- Tillägg i 2.13 om samordning av flera domstolsärenden

- Tillägg i 2.10 om förbuds-/fullgörelsetalan vid vite

- Tillägg i 2.10 om rgk i FT-mål, allmän hänvisning till praxis via andra källor

- Tillägg i 2.4 om slopat krav på underskrift vid KFM-mål och elektronisk ansökan

2018-09-14:

- Tillägg i 2.2 och 2.9 om utländsk juridisk persons existens, firmateckning m.m.

- Tillägg i 2.2 om utländsk juridisk persons filial

- Tillägg i 2.8 om 9 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

- Tillägg i 2.9 om Ållonö-fallet (NJA 2015 s 466)

- Ändring i 5.4 om uppmjukat krav för tresits i RB 1:3 a st 3

- Tillägg i 2.6 om Svea hovrätt Ö 7561-18 och forum för skyddad personuppgift

2019 någon gång… Uppdaterar hänvisning till nya LIMF i 2.5.

2022-10-17: Uppdaterar hänvisning till nya Bryssel II-förordningen i 2.5, och lathunden. Mht. att jag inte bevakar ny lagstiftning på IP-rätten aktivt är det ändå rätt bra att jag missade ikraftträdandet 2022-08-01 med blott 2½ månad.

misc.txt · Senast uppdaterad: 2023/04/22 10:10 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki