Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

misc [2019/11/26 15:21]
misc [2020/12/09 21:24] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +Interna länkar:
 +
 +  * [[avsnitt_2|Avsnitt 2: Checklista för genomgång av nyinkomna mål.]]
 +  * [[avsnitt_3|Avsnitt 3: Åtgärder då målet/​ärendet kommer in.]]
 +  * [[avsnitt_4|Avsnitt 4: Målets/​ärendets fortsatta handläggning.]]
 +  * [[avsnitt_5|Avsnitt 5: Diverse frågor.]]
 +
 +
 +====== Handledningen att ladda ner ======
 +
 +**Hela denna handledning i Word-format:​** {{:​handledning_-_beredning_m_m_-_20180914.doc|}}
 +
 +(Alla tidigare publicerade mallar m.m. har tagits bort.)
 +
 +
 +====== Förteckning över ändringar ======
 +
 +**(OBS! Datumet visar när ändringen gjordes i mitt originaldokument,​ inte här på yrkandeochgrund.se,​ där ändringarna typiskt sett sker senare.)**
 +
 +2009-10-06: 1 p3 ny
 +
 +2009-10-07: ändringar i 1, samt 5.3 och 5.4 nya
 +
 +2009-10-08: innehållsförteckning upprättas
 +
 +2009-10-12: ​
 +
 +- 1 p3 ny, 
 +
 +- 1 p9 ny,
 +
 +- 1 p10 ny, 
 +
 +- 2.6 ny om gemensam ansökan om vårdnad m m, 
 +
 +- 2.9, tog bort felaktigt exempel med dödsbo,
 +
 +- 2.13 nytt om ersättningsgaranti,​
 +
 +- 3.2 nytt om brist i både domsrätt och forum,
 +
 +- 3.4.3 justering om delg till svdn, 
 +
 +- 4.3 justering i st1 om sammanställning
 +
 +2009-10-13: 2.10 om ränta, 5.5 kvittning samt kommentar i 4.1
 +
 +2009-10-15: 2.13 om praxis vid handräckning
 +
 +2009-10-31: nytt 4.1 med kort om delgivning
 +
 +2009-11-06: ​
 +
 +- redigerat avsnitt 5.5 om kvittning
 +
 +- diverse korshänvisningar om forum
 +
 +- mål om parkeringsavgift tillagd i 2.6
 +
 +- klargör att Gärde menar att bostadsrätt är fastighetsforum
 +
 +2009-11-09: redigerat avsnitt 4.1 om delgivning
 +
 +2009-11-10: notis om partssuccession i 2.9
 +
 +2009-11-16: ​
 +
 +- va-nämnden tillagd i 2.6
 +
 +- förvaltningsmyndighets fordringar tillagd i 2.6
 +
 +2009-11-25: redigering av forum 2.6, särskild grupp för specialdomstolar
 +
 +2009-12-01: klargörande av 2.6 beträffande dispositivt forum och RB 10:18
 +
 +2009-12-18: ​
 +
 +- redigering partsställning (2.9) vid klander av arvskifte
 +
 +- tillägg i måltyp (2.13) om färg på akt och rättegångsbalksärenden
 +
 +2010-01-04: ​
 +
 +- diverse förtydliganden i avsnitt 3.4
 +
 +- i 2.1, Inskrivningsärenden numera avd 4 isf 2
 +
 +2010-01-05: ​
 +
 +- klargöranden i 2.8 om klanderfrister,​ beträffande ex officio eller inte
 +
 +- smärre justeringar i 3.5
 +
 +- hyres- och arrendenämnd samt miljödomstol tillagda i 2.6
 +
 +- uppdaterade länk till DV:s handböcker
 +
 +- tillägg i 2.9 om återvinning i konkurs
 +
 +- flertalet smärre språkliga justeringar
 +
 +2010-01-12: justeringar i 2.10 angående RB 18:8a st 6 och fastställelseyrkanden
 +
 +2010-01-25: tillägg domsrätt vid återvinning i konkurs
 +
 +2010-03-10:
 +
 +- redigering angående yrkande om rättegångskostnad i 2.10
 +
 +- utvecklat angående part i konkurs i 2.9
 +
 +- partsbehörighet och processbehörighet i 2.9 samt anmärkning i 2.2 och 2.3
 +
 +2010-03-15: ​
 +
 +- mindre redigering i 3.1
 +
 +- tillägg om inhibition utan kommunicering vid synnerlig brådska i 3.5
 +
 +- tillägg att värdering är sakkunnig i 4.4
 +
 +2010-03-18: ​
 +
 +- tillägg om partsställning i associationsrättsliga mål, 2.9
 +
 +- tillägg om yrkande för annans räkning, 2.10
 +
 +2010-03-19: nytt avsnitt 4.3 om tredskodom vid uteblivet svaromål
 +
 +2010-03-29: tillägg i avsnitt 3 om taleändring och förbudet mot reformatio in pejus vid återvinning av utslag och tredskodom
 +
 +2010-04-04: några mindre justeringar i 2.6
 +
 +2010-05-27: ​
 +
 +- tillägg i 2.2 om fullmakt vid KFM
 +
 +- den särskilda lathunden för forum juridiska personer Sthlm har inlemmats i 2.6
 +
 +2010-06-29: lagt till RH 1999:6 angående forum i vårdnadsmål
 +
 +2010-08-23: ​
 +
 +- lathund domsrätt vid äktenskapsskillnad i 2.5
 +
 +- lagt till FT 15895-09 i 2.13
 +
 +2010-09-22: tillägg i 2.9 rörande rätt företrädare vid skadeståndstalan mot staten
 +
 +2010-10-20: tillägg om processbehörighet i 2.9
 +
 +2010-11-21: ​
 +
 +- tillägg om ändring av talan, särskild vid återvinning,​ i 2.10
 +
 +- till i 3.4.1 in fine om att förenklad delgivning inte kan användas i visst fall
 +
 +- ny text i avsnitt 2.11: Grund (från Bilaga I)
 +
 +- nytt avsnitt 4,6: Bevisning och bevisuppgifter (från Bilaga I)
 +
 +- ett otal mindre ändringar, här och var
 +
 +2010-11-22: skrivit avsnitt 5.1
 +
 +2011-01-12: tillägg om särskilda situationer i 2.8
 +
 +2011-01-18: ​
 +
 +- hänvisning i (nya) 4.6 till separat handledning om sammanställningar, ​
 +
 +- mindre justering i 5.5 ang. tidpunkt för avräkning
 +
 +2011-05-06: tidsfristen vid klander av testamente är visst ett rättegångshinder,​ inte saken
 +
 +2011-08-17: nytt avsnitt 5.6
 +
 +2011-10-06: tillägg i 2.5 och 2.6 om domsrättsregler som även är forumregler
 +
 +2011-10-10: ​
 +
 +- 2.6 om RB 10:1, 10:15 och Fitger, ​
 +
 +- 5.4 om FB 6:​21-ärende,​
 +
 +- genomgående i avsnitt 2, 3 och 4 pga. ny delgivningslag
 +
 +2011-11-04: tillägg om forum vid klander av konkursförvaltarens slutredovisning i 2.6 
 +
 +2012-01-31: ​
 +
 +- tillägg i 2.10 om rätt till ränta på inkassokostnad m.m.
 +
 +- tillägg i 2.6 om RB 10:1 och 10:15 vid årsskiften
 +
 +- tillägg i 2.5 m.a.a. NJA 2011 s 499 och 507
 +
 +2012-02-28: rättat felaktig RB-hänvisning i 2.6 (rätteligen 10:21, inte 10:20)
 +
 +2012-03-02: ​
 +
 +- justering i 2.6 att tingsrätt numera handlägger arrendetvister,  ​
 +
 +- att mark- och miljödomstolar handlägger fastighetsmål enligt MB 21 kap, i stället för fastighetsdomstol enligt MB 20 kap, och
 +
 +- justering av RB 34:2 till 34:2-3
 +
 +- (sent infört) tillägg i 2.5 att Bryssel I gäller även i Danmark
 +
 +2012-05-09: justering i 2.10 rörande fastställande att betalning ska utgå ur egendom med särskild förmånsrätt
 +
 +2012-05-16:
 +
 +- Två nya stycken om avliden person i 2.9
 +
 +- Anmärkte NJA 2011 s. 306 beträffande part i konkurs i 2.9
 +
 +- Tillägg rörande konsekvenser vid brister i partsställningen i 2.9 in fine
 +
 +2012-12-11: tillägg i 2.10 om uppräkning av vissa belopp enligt lag
 +
 +2013-03-06: uppdaterade länk till sök domstol på domstol.se (2.6)
 +
 +2013-03-27: Om partsställning vid ogiltighet och klander av testamente, 2.9
 +
 +2013-04-18: ​
 +
 +- tillägg i 4.3 om skäl vid 44:7 b och rättegångskostnader
 +
 +- tillägg i 2.13 om FT-mål och kvittningsyrkande m.m.
 +
 +2013-04-23:
 +
 +- tillägg i 2.6 att HB/KB inte har säte, samt intern hänvisning
 +
 +- anger underhållsförordningen i 2.5, samt klargör att det finns flera Luganokonventioner
 +
 +- tillägg i 2.10 pga. ändringar i lagen om ersättning för inkassokostnader
 +
 +- tillägg i 2.8 om bevisprövning vid frister från delgivning, lagt till klander av konkursförvaltares slutredovisning,​ samt intern ​
 +hänvisning i texten
 +
 +- tillägg i 2.4 att inlagor per e-post i regel godtas
 +
 +- tillägg i 2.6 om Fitger 10:20a om överlämning till myndighet
 +
 +- tillägg i 2.6 om personer med skyddad personuppgift
 +
 +- tillägg i 2.5 om Chateau D’Or som nu avgjorts i HD
 +
 +2013-08-21: tillägg i 4.3 att t.ex. inkassokrav sällan omfattas av skriftligt fordringsbevis
 +
 +2013-09-04: vissa förtydliganden i 2.6 rörande exklusivt forum (*-märkta förklaras i ingressen), att gem.ans. är exkl.forum, samt att vid underhållsbidrag domsrätt kan ge forum
 +
 +2013-09-23: Tillägg i 4.7 om NJA 2006 s 520
 +
 +2013-10-07: Tillägg i 4.7 om RB 36:7 st 2
 +
 +2014-01-17: Justeringar i 4.7
 +
 +2014-05-22: ​
 +
 +- ändring i 2.10 om rgk, höjt belopp för ombudsarvode vid KFM
 +
 +- ändring i 2.1 om nivå på ansökningsavgift samt nytt om tilläggsavgift efter KFM
 +
 +- ändring i 3.4.3 in fine, ej möjligt att undanröja egen t-dom, även om den är felaktig
 +
 +- tillägg i 2.6 om fastställande av faderskap då soc inte för talan, då ej exklusiv
 +
 +- klargöra i 2.4 och 3.4 att, vid KFM-mål, det räcker att antingen överlskrift eller BFans är underskrivna i original, eftersom de tillsammans motsv stgans (60§ i BFL)
 +
 +- 2.2 och Fitger/​hovrätts diffusa skäl för att inte avvisa m.m.
 +
 +- 2.2 och 2.9, NJA 2012 s. 328 om fullmakts giltighet vid likvidaton, minns vid konkurs på ansökan av likvidator efter tvångslikvidation
 +
 +- tillägg i 2.6 att NJA 2013 s. 413 ändrar NJA 1991 s 363!
 +
 +2014-06-05: ​
 +
 +- tillägg i 2.1 om 61a § BFL om tilläggsavgift
 +
 +- tillägg i 2.5 om 1996 års Haagkonvention och lagen (2012:318) därom
 +
 +- tillägg i 4.7 att suppleant för styL ska höras under sf, dvs partsförhör,​ inte vittne
 +
 +2014-08-20: ändringar i 2.1; rubriken, tillägg om återbetalning av avgift, samt om ej avgift vid ärenden
 +
 +2014-09-15: lagt till synonyma begrepp rörande sekretess i 2.6
 +
 +2014-09-22: avsnitt 2.5, Ö 4631-11 är NJA 2013 s. 31
 +
 +2014-10-03: tillägg i 2.9 om avskriva återvinning o utslag står fast alternativt talan medges
 +
 +2014-10-16: tillägg i 2.1 om FT till T ytterligare avgift inte ska utgå
 +
 +2014-11-28: tillägg i 4.7 om sakkunniga i familjemål
 +
 +2015-01-20: smärre klargörande i 3.4.4
 +
 +2015-02-04: justeringar i 2.5 angående nya Bryssel I, samt erinran om info-blad (BIa art 26)
 +
 +2015-05-27: klargörande i 2.6 om FB 3:7
 +
 +2015-06-29: 2.6 om HD beslut om forum i vårdnadsmål m m om barn sekretess, Ö 5486-13
 +
 +2015-10-20: ​
 +
 +- nytt avsnitt 3.4.5 om Hantering av tilläggsavgift vid mål från KFM
 +
 +- smärre tillägg pga därav i 3.4.1 och 3.4.2
 +
 +- justerade rubriken till 2.1 på yrkandeochgrund eftersom den glömts uppdateras
 +
 +2015-11-04: ​
 +
 +- förtydligande i 2.6 om talan mot staten i visst fall, talan väckas direkt i HD m.m.
 +
 +- i 2.6, Ö 5486-13 är NJA 2015 s. 218
 +
 +2016-02-08: va-nämnden upphört, sådana mål numera till MMD
 +
 +2016-10-19: ​
 +- va-nämnden struken på annat ställe i 2.6
 +- ”tingsrätt” antas omfatta även specialtingsrätt såsom MMD och PMD
 +
 +2016-10-26: nytt avsnitt 1
 +
 +(2016-11 till 2017-12: Ett stycke HQ Bank-huf samt efterarbete tog all min tid.)
 +
 +2018-08-31: Tillägg i 2.1 (stor tabell), 2.9 och 2.13 om ett eller flera mål och avgifter. ​
 +
 +2018-09-05: ​
 +
 +- Tillägg i 2.6 om 61 § BFL och om/vad man får tillfoga akten
 +
 +- Tillägg i 2.16 om lathund från Till minnet av Södra Roslags tingsrätt ​
 +
 +- Tillägg i 2.8 att klanderfrist vid bodelning gäller även för svaranden/​genkäranden
 +
 +- Förtydligande i 2.6 att man vid 2007-års forumlag söker på sätet/​kommunen i det sist angivna fallet
 +
 +- Tillägg i 2.6, kort om forum vid ansökan om erkännande eller verkställbarhet enligt Bryssel II-förordningen m.m.
 +
 +- Tillägg i 2.13 om samordning av flera domstolsärenden
 +
 +- Tillägg i 2.10 om förbuds-/​fullgörelsetalan vid vite
 +
 +- Tillägg i 2.10 om rgk i FT-mål, allmän hänvisning till praxis via andra källor
 +
 +- Tillägg i 2.4 om slopat krav på underskrift vid KFM-mål och elektronisk ansökan
 +
 +2018-09-14:
 +
 +- Tillägg i 2.2 och 2.9 om utländsk juridisk persons existens, firmateckning m.m.
 +
 +- Tillägg i 2.2 om utländsk juridisk persons filial
 +
 +- Tillägg i 2.8 om 9 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
 +
 +- Tillägg i 2.9 om Ållonö-fallet (NJA 2015 s 466)
 +
 +- Ändring i 5.4 om uppmjukat krav för tresits i RB 1:3 a st 3
 +
 +- Tillägg i 2.6 om Svea hovrätt Ö 7561-18 och forum för skyddad personuppgift